ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 15/07/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 474,740.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
151ร.ท.สุวัฒน์ เลิศบวร151ร.ท.สุวัฒน์ เลิศบวร1,000.00
152ร.ท. บวรศักดิ์ บวรรังษี152ร.ท. บวรศักดิ์ บวรรังษี500.00
153ร.ท.สมพงษ์ แก้วประยูร153ร.ท.สมพงษ์ แก้วประยูร1,000.00
154พ.ต.นนทิวัฒน์ อรนนท์154พ.ต.นนทิวัฒน์ อรนนท์500.00
155ร.ต. สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอก155ร.ต. สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอก500.00
156ร.ต.พันนา โพธิ์เกตุ156ร.ต.พันนา โพธิ์เกตุ500.00
157ร.อ.อนุวัฒน์ สิงห์เรือง157ร.อ.อนุวัฒน์ สิงเรือง500.00
158พ.ต.อนาวิล อร่าม158พ.ต.อนาวิล อร่าม500.00
159ร.ต. ชัยกฤต นิยม159ร.ต. ชัยกฤต นิยม500.00
160พ.ต.โกมินทร ธรรมชาติ160พ.ต.โกมินทร์ ธรรมชาติ500.00
161พ.ท.อรุณ สุภโกศล161พ.ท.อรุณ สุภโกศล500.00
162พ.ท.ชัยรัตน์ ชัชรัตน์162พ.ท.ชัยรัตน์ ชัชรัตน์500.00
163พ.ต.เฉลิมรัตน์ ชัยภา163พ.ต.เฉลิมรัตน์ ชัยภา500.00
164พ.ท.สุชิต มงคล164พ.ท.สุชิต มงคล500.00
165ส.อ. เกียรติศักดิ์ แก้วนคร165ส.อ. เกียรติศักดิ์ แก้วนคร500.00
166ร.ท.สุริยา ยมนา166ร.ท.สุริยา ยมนา500.00
167ร.ท. ไพฑูรย์ เกตุแก้ว167ร.ท. ไพฑูรย์ เกตุแก้ว1,500.00
ผู้ดูแลระบบ