ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 13/08/2565 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 419,240.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
101พ.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง101พ.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง1,000.00
102พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ102พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ1,000.00
103พ.ท. สราวุฒิ อินธิบาล103พ.ท. สราวุฒิ อินธิบาล1,000.00
104พ.ท. วิโรจน์ จุทาศักดิ์104พ.ท. วิโรจน์ จุทาศักดิ์1,500.00
105ร.ต. รัตติกร โตรุ่ง105ร.ต. รัตติกร โตรุ่ง500.00
106ร.ต.เหรียญชัย พาวัง106ร.ต.เหรียญชัย พาวัง500.00
107พ.ท.ทรงกิตติ นามไพร107พ.ท.ทรงกิตติ นามไพร1,500.00
108พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่ง108พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่ง1,000.00
109ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง109ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง1,000.00
110ร.ต.ไกรวุฒิ พูลเกษม110ร.ต.ไกรวุฒิ พูลเกษม1,000.00
111พ.ต.สุชาติ สมมาตร111พ.ต.สุชาติ สมมาตร1,000.00
112ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคล112ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคล1,000.00
113พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร113พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร2,500.00
114ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์114ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์500.00
115ร.ต.สุบิน ผุยผง115ร.ต.สุบิน ผุยผง500.00
116ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรี116ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรี500.00
117ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์117ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์1,500.00
118ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรัง118ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรัง1,000.00
119ร.ต.สุรียา ศรีละคร119ร.ต.สุรียา ศรีละคร500.00
120ร.ท.นิพล จำปาสด120ร.ท.นิพล จำปาสด1,000.00
121ร.ท.ปรีชา เอียงสวาท121ร.ท.ปรีชา เอียงสวาท500.00
122ร.ต.วรเมธ นวลรักษา122ร.ต.วรเมธ นวลรักษา1,500.00
123พ.อ.อุทัย ศรีปราสาท123พ.อ.อุทัย ศรีปราสาท1,000.00
124พ.ท.ถิรพล ศรีจันทร์124พ.ต.ถิรพล ศรีจันทร์500.00
125พ.ท.ประยูร โทนสูงเนิน125พ.ท.ประยูร โทนสูงเนิน500.00
ผู้ดูแลระบบ