ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 17/06/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 474,240.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
101พ.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง101พ.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง1,000.00
102พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ102พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ1,000.00
103พ.ท. สราวุฒิ อินธิบาล103พ.ท. สราวุฒิ อินธิบาล1,500.00
104พ.ท. วิโรจน์ จุทาศักดิ์104พ.ท. วิโรจน์ จุทาศักดิ์1,500.00
105ร.ต. รัตติกร โตรุ่ง105ร.ต. รัตติกร โตรุ่ง1,500.00
106ร.ต.เหรียญชัย พาวัง106ร.ต.เหรียญชัย พาวัง1,500.00
107พ.ท.ทรงกิตติ นามไพร107พ.ท.ทรงกิตติ นามไพร1,500.00
108พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่ง108พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่ง1,000.00
109ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง109ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง1,000.00
110ร.ต.ไกรวุฒิ พูลเกษม110ร.ต.ไกรวุฒิ พูลเกษม1,000.00
111พ.ต.สุชาติ สมมาตร111พ.ต.สุชาติ สมมาตร2,000.00
112ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคล112ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคล1,500.00
113พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร113พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร2,500.00
114ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์114ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์1,000.00
115ร.ต.สุบิน ผุยผง115ร.ต.สุบิน ผุยผง500.00
116ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรี116ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรี1,000.00
117ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์117ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์1,500.00
118ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรัง118ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรัง1,500.00
119ร.ต.สุรียา ศรีละคร119ร.ต.สุรียา ศรีละคร500.00
120ร.ท.นิพล จำปาสด120ร.ท.นิพล จำปาสด1,500.00
121ร.ท.ปรีชา เอียงสวาท121ร.ท.ปรีชา เอียงสวาท1,000.00
122ร.ต.วรเมธ นวลรักษา122ร.ต.วรเมธ นวลรักษา1,500.00
123พ.อ.อุทัย ศรีปราสาท123พ.อ.อุทัย ศรีปราสาท1,000.00
124พ.ท.ถิรพล ศรีจันทร์124พ.ต.ถิรพล ศรีจันทร์500.00
125พ.ท.ประยูร โทนสูงเนิน125พ.ท.ประยูร โทนสูงเนิน500.00
126พ.ท.จำนงค์ ภูบุญปลูก126พ.ท.จำนงค์ ภูบุญปลูก500.00
127พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสง127พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสง500.00
128พ.ต.ศักดิ์ชัย โชติพันธ์128พ.ต.ศักดิ์ชัย โชติพันธ์500.00
129ร.ท.สุริยะ บุญเสริม129ร.ท.สุริยะ บุญเสริม500.00
130ร.ท.สุปัญญา ตะวังทัน130ร.ท.สุปัญญา ตะวังทัน500.00
131พ.ท. สรัณทัมม์ โพธิ์ชารี131พ.ท. สรัณทัมม์ โพธิ์ชารี500.00
132พ.ท.วีระ ลิขิตเลิศ132พ.ท.วีระ ลิขิตเลิศ500.00
133ร.ต. เอนกลาด ประตูชัย133ร.ต. เอนกลาด ประตูชัย500.00
134ร.ต. จักรพงศ์ คำยอดใจ134ร.ต. จักรพงศ์ คำยอดใจ500.00
135ร.ต. นที ธรรมขันธา135ร.ต. นที ธรรมขันธา500.00
136ร.ต. ทนงศักดิ์ ตาดี136ร.ต. ทนงศักดิ์ ตาดี500.00
137พ.ต. จิระพงษ์ พลวิเศษ137พ.ต. จิระพงษ์ พลวิเศษ1,000.00
138ร.อ.อำนาจ จอกนาค138ร.อ.อำนาจ จอกนาค500.00
139พ.ท โกสินทร์ ดวงศรี139พ.ท. โกสินทร์ ดวงศรี500.00
140ร.อ. ทินกฤต ดาวสาวะ140ร.อ. ทินกฤต ดาวสาวะ500.00
141พ.ท.วชิร ฮามพิทักษ์141พ.ท.วชิร ฮามพิทักษ์500.00
142พ.ท.องอาจ ทองหยิบกลาง142พ.ท.องอาจ ทองหยิบกลาง500.00
143ร.ต. ชนะชัย สีล้า143ร.ต. ชนะชัย สีล้า500.00
144ร.ท.เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์144ร.ท.เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์500.00
145ร.ท. สนธยา รินธารี145ร.ท. สนธยา รินธารี500.00
146ร.ท.ประยงค์ เมืองขวา146ร.ท.ประยงค์ เมืองขวา500.00
147ร.ต.สัตยา สุขาวงษ์147ร.ต.สัตยา สุขาวงษ์500.00
148พ.ต. รัตนพล ก้านเพชร148พ.ต. รัตนพล ก้านเพชร500.00
149ร.ท.วีระพงษ์ สิงห์ครุธ149ร.ท.วีระพงษ์ สิงห์ครุธ500.00
150ร.ท.พงษ์ศักดิ์ คมแก้ว150ร.ท.พงษ์ศักดิ์ คมแก้ว500.00
ผู้ดูแลระบบ