ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 22/01/2565 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 347,240.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
101พ.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง101พ.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง500.00
102พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ102พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะ500.00
103พ.ท. สราวุฒิ อินธิบาล103พ.ท. สราวุฒิ อินธิบาล500.00
104พ.ท. วิโรจน์ จุทาศักดิ์104พ.ท. วิโรจน์ จุทาศักดิ์500.00
105ร.ต. รัตติกร โตรุ่ง105ร.ต. รัตติกร โตรุ่ง500.00
106ร.ต.เหรียญชัย พาวัง106ร.ต.เหรียญชัย พาวัง500.00
107พ.ท.ทรงกิตติ นามไพร107พ.ท.ทรงกิตติ นามไพร500.00
108พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่ง108พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่ง500.00
109ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง109ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง500.00
110ร.ต.ไกรวุฒิ พูลเกษม110ร.ต.ไกรวุฒิ พูลเกษม500.00
111พ.ต.สุชาติ สมมาตร111พ.ต.สุชาติ สมมาตร1,000.00
ผู้ดูแลระบบ