ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 15/07/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 474,740.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
51ร.ท. ปัญญา ดีเลิศ51ร.ท. ปัญญา ดีเลิศ1,500.00
52ร.อ. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์52ร.อ. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์1,500.00
53พ.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวี53พ.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวี1,500.00
54พ.ต. ปิยพงษ์ คำกันหา54พ.ต. ปิยพงษ์ คำกันหา2,000.00
55ร.อ. สุพิศ มังคะรัตน์55ร.อ. สุพิศ มังคะรัตน์2,000.00
56ร.ท. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์56ร.ท. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์2,000.00
57พ.อ. สัมรวย ทองแสง57พ.อ. สัมรวย ทองแสง3,000.00
58ร.อ. สมอาจ อิ่มเอม58ร.อ. สมอาจ อิ่มเอม500.00
59ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์59ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์2,000.00
60ร.ท. ทองคู่ จันทิกา60ร.ท. ทองคู่ จันทิกา2,000.00
61ร.ท. วชิราวุธ มูลสาร61ร.ท. วชิราวุธ มูลสาร2,000.00
62ร.ท. ธีรวุฒิ หอมสนิท62ร.ท. ธีรวุฒิ หอมสนิท2,000.00
63พ.อ. นิคม พิมพิค่อ63พ.อ. นิคม พิมพิค่อ2,000.00
64พ.ท. สมหมาย พรรษา64พ.ท. สมหมาย พรรษา1,500.00
65พ.ท. ณฤต อ่อนสี65พ.ท. ณฤต อ่อนสี2,500.00
66ร.ท. อโศก เย็นธรามาส66ร.ท. อโศก เย็นธรามาส500.00
67ร.ท. สาคร นามสุขี67ร.ท. สาคร นามสุขี1,000.00
68ร.อ. ธนากร สารการ68ร.อ. ธนากร สารการ500.00
69ร.ท. วรกร เจริญธงชาติ69ร.ท. วรกร เจริญธงชาติ2,000.00
70ร.ท. วุฒิชัย ใจเอื้อ70ร.ท. วุฒิชัย ใจเอื้อ2,000.00
71พ.ต. วิรัช นุโยค71พ.ต. วิรัช นุโยค2,000.00
72ร.อ. ชาญชัย เดือยพิมพ์72ร.อ. ชาญชัย เดือยพิมพ์1,500.00
73ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโค73ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโค2,000.00
74ร.ท. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์74ร.ท. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์2,000.00
75พ.ท. ปกรณ์ โยชนะ75พ.ท. ปกรณ์ โยชนะ2,000.00
76พ.ท. ธีรภัทร เมฆขุนทด76พ.ท. ธีรภัทร เมฆขุนทด1,500.00
77พ.ท. เกียรติชัย พรมพันธ์77พ.ท. เกียรติชัย พรมพันธ์3,000.00
78พ.อ. กัมปนาท พุทธปวรางกูร78พ.อ. กัมปนาท พุทธปวรางกูร1,000.00
79พ.อ. ทองสุข มีแหวน79พ.อ. ทองสุข มีแหวน1,000.00
80พ.ท. สมศักดิ์ เอมโอฐ80พ.ท. สมศักดิ์ เอมโอฐ1,500.00
81พ.ต. ขวัญชัย โคตรชุม81พ.ต. ขวัญชัย โคตรชุม1,500.00
82ร.ต. บังอร สามารถ82ร.ต. บังอร สามารถ1,000.00
83พล.ต. สมพงษ์ ถิ่นทวี83พล.ต. สมพงษ์ ถิ่นทวี3,500.00
84ร.อ. เสถียร อินธิมาศ84ร.อ. เสถียร อินธิมาศ500.00
85ร.อ. ณรงค์ เสน่หา85ร.อ. ณรงค์ เสน่หา1,500.00
86พ.ท. ญาณกร ธิติบุณยกร86พ.ท. ญาณกร ธิติบุณยกร500.00
87พ.ท. บุญเรือง จันทรวิมล87พ.ท. บุญเรือง จันทรวิมล2,000.00
88นางญาณิศา จันทะแจ่ม88นางญาณิศา จันทะแจ่ม2,000.00
89ร.อ. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง89ร.อ. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง2,000.00
90พ.ท. ไพโรจน์ พนารินทร์90พ.ท. ไพโรจน์ พนารินทร์1,500.00
91พ.ต. ดร. ศุภกร จันทราวุฒิกร91พ.ต. ดร. ศุภกร จันทราวุฒิกร1,500.00
92พ.ท. ขจรศักดิ์ พรมบุตร92พ.ท. ขจรศักดิ์ พรมบุคร1,500.00
93ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี93ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี1,000.00
94ร.ท. ยุทธการ สุดสุข94ร.ท. ยุทธการ สุดสุข1,500.00
95พ.ต. ชวรินทร์ ชายพรม95พ.ต. ชวรินทร์ ชายพรม500.00
96พ.ท. พุทธิพงษ์ ขุนศิริ96พ.ท. พุทธิพงษ์ ขุนศิริ2,000.00
97พ.ท. สุขี แก้วยก97พ.ท. สุขี แก้วยก2,000.00
98พ.ต. ไพศาล เวียนเป๊ะ98พ.ต. ไพศาล เวียนเป๊ะ1,000.00
99พ.ต. พรชัย แสงอุ่น99พ.ต. พรชัย แสงอุ่น500.00
100พ.ต. บัญชา วิโรจน์สกุล100พ.ต. บัญชา วิโรจน์สกุล1,000.00
ผู้ดูแลระบบ