ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 22/01/2565 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 347,240.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
51ร.ท. ปัญญา ดีเลิศ51ร.ท. ปัญญา ดีเลิศ500.00
52ร.อ. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์52ร.อ. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์1,000.00
53พ.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวี53พ.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวี1,000.00
54พ.ต. ปิยพงษ์ คำกันหา54พ.ต. ปิยพงษ์ คำกันหา1,000.00
55ร.อ. สุพิศ มังคะรัตน์55ร.อ. สุพิศ มังคะรัตน์500.00
56ร.ท. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์56ร.ท. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์1,000.00
57พ.อ. สัมรวย ทองแสง57พ.อ. สัมรวย ทองแสง1,000.00
58ร.อ. สมอาจ อิ่มเอม58ร.อ. สมอาจ อิ่มเอม500.00
59ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์59ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์1,000.00
60ร.ท. ทองคู่ จันทิกา60ร.ท. ทองคู่ จันทิกา1,000.00
61ร.ท. วชิราวุธ มูลสาร61ร.ท. วชิราวุธ มูลสาร1,000.00
62ร.ท. ธีรวุฒิ หอมสนิท62ร.ท. ธีรวุฒิ หอมสนิท500.00
63พ.อ. นิคม พิมพิค่อ63พ.อ. นิคม พิมพิค่อ500.00
64พ.ท. สมหมาย พรรษา64พ.ท. สมหมาย พรรษา500.00
65พ.ท. ณฤต อ่อนสี65พ.ท. ณฤต อ่อนสี500.00
66ร.ท. อโศก เย็นธรามาส66ร.ท. อโศก เย็นธรามาส500.00
67ร.ท. สาคร นามสุขี67ร.ท. สาคร นามสุขี1,000.00
68ร.อ. ธนากร สารการ68ร.อ. ธนากร สารการ500.00
69ร.ท. วรกร เจริญธงชาติ69ร.ท. วรกร เจริญธงชาติ1,000.00
70ร.ท. วุฒิชัย ใจเอื้อ70ร.ท. วุฒิชัย ใจเอื้อ1,000.00
71พ.ต. วิรัช นุโยค71พ.ต. วิรัช นุโยค500.00
72ร.อ. ชาญชัย เดือยพิมพ์72ร.อ. ชาญชัย เดือยพิมพ์500.00
73ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโค73ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโค1,000.00
74ร.ท. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์74ร.ท. ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์1,000.00
75พ.ท. ปกรณ์ โยชนะ75พ.ท. ปกรณ์ โยชนะ1,000.00
76พ.ท. ธีรภัทร เมฆขุนทด76พ.ท. ธีรภัทร เมฆขุนทด500.00
77พ.ท. เกียรติชัย พรมพันธ์77พ.ท. เกียรติชัย พรมพันธ์2,000.00
78พ.อ. กัมปนาท พุทธปวรางกูร78พ.อ. กัมปนาท พุทธปวรางกูร1,000.00
79พ.อ. ทองสุข มีแหวน79พ.อ. ทองสุข มีแหวน1,000.00
80พ.ท. สมศักดิ์ เอมโอฐ80พ.ท. สมศักดิ์ เอมโอฐ500.00
81พ.ต. ขวัญชัย โคตรชุม81พ.ต. ขวัญชัย โคตรชุม1,000.00
82ร.ต. บังอร สามารถ82ร.ต. บังอร สามารถ500.00
83พล.ต. สมพงษ์ ถิ่นทวี83พล.ต. สมพงษ์ ถิ่นทวี500.00
84ร.อ. เสถียร อินธิมาศ84ร.อ. เสถียร อินธิมาศ500.00
85ร.อ. ณรงค์ เสน่หา85ร.อ. ณรงค์ เสน่หา1,000.00
86พ.ท. ญาณกร ธิติบุณยกร86พ.ท. ญาณกร ธิติบุณยกร500.00
87พ.ท. บุญเรือง จันทรวิมล87พ.ท. บุญเรือง จันทรวิมล1,000.00
88นางญาณิศา จันทะแจ่ม88นางญาณิศา จันทะแจ่ม500.00
89ร.อ. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง89ร.อ. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง1,000.00
90พ.ท. ไพโรจน์ พนารินทร์90พ.ท. ไพโรจน์ พนารินทร์1,500.00
91พ.ต. ดร. ศุภกร จันทราวุฒิกร91พ.ต. ดร. ศุภกร จันทราวุฒิกร1,000.00
92พ.ท. ขจรศักดิ์ พรมบุตร92พ.ท. ขจรศักดิ์ พรมบุคร1,000.00
93ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี93ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี500.00
94ร.ท. ยุทธการ สุดสุข94ร.ท. ยุทธการ สุดสุข500.00
95พ.ต. ชวรินทร์ ชายพรม95พ.ต. ชวรินทร์ ชายพรม500.00
96พ.ท. พุทธิพงษ์ ขุนศิริ96พ.ท. พุทธิพงษ์ ขุนศิริ500.00
97พ.ท. สุขี แก้วยก97พ.ท. สุขี แก้วยก1,000.00
98พ.ต. ไพศาล เวียนเป๊ะ98พ.ต. ไพศาล เวียนเป๊ะ500.00
99พ.ต. พรชัย แสงอุ่น99พ.ต. พรชัย แสงอุ่น500.00
100พ.ต. บัญชา วิโรจน์สกุล100พ.ต. บัญชา วิโรจน์สกุล500.00
ผู้ดูแลระบบ