ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 15/07/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 474,740.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
1ดอกผลกองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ทบ.1กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก10,000.00
2กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ทบ. (ประจำ)2กอศจ.ยศ.ทบ.145,740.00
3สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี ๑๒๗ (ฒ๑๒๒๙๕๔๑...)3กอศจ.ยศ.ทบ.57,000.00
4สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี ๑๒๗ (ช๑๔๔๙๘๒๕...)4กอศจ.ยศ.ทบ.50,000.00
5พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี5พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี2,500.00
6พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม6พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม2,000.00
7พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง7พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง2,000.00
8ร.ต. ประยงค์ อาญาเมือง8ร.ต. ประยงค์ อาญาเมือง2,000.00
9พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์9พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์2,500.00
10ร.ท. จงกล คงปรีชา10ร.ท. จงกล คงปรีชา2,000.00
11จ.ส.อ. ธนู ส่วนลา11จ.ส.อ. ธนู ส่วนลา500.00
12พ.ท. สำราญ มณีปรุ12พ.ท. สำราญ มณีปรุ1,500.00
13ร.ต. จารึก ตรีโมกข์13ร.ต. จารึก ตรีโมกข์500.00
14ร.อ. วีรพนธ์ บุตรนาม14ร.อ. วีรพนธ์ บุตรนาม2,000.00
15จ.ส.อ. สุรศักดิ์ คงเกราะ15จ.ส.อ. สุรศักดิ์ คงเกราะ500.00
16ร.อ. พรสวรรค์ จันโปรด16ร.อ. พรสวรรค์ จันโปรด2,000.00
17พ.อ. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์17พ.อ. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์2,500.00
18จ.ส.ท. วิทวัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา18จ.ส.ท. วิทวัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา500.00
19พ.ท. ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ19พ.ท. ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ2,000.00
20พ.ท. ไชโย นามมนท์20พ.ท. ไชโย นามมนท์2,000.00
21จ.ส.อ. ประสงค์ มอญเก่า21จ.ส.อ. ประสงค์ มอญเก่า500.00
22พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี22พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี2,500.00
23พ.อ. ดร.อัครินทร์ กำใจบุญ23พ.อ. ดร.อัครินทร์ กำใจบุญ1,500.00
24พ.ต. พลวัฒน์ จำปาตุม24พ.ต. พลวัฒน์ จำปาตุม1,500.00
25ร.ท.ธีระพงษ์ ชานันโท25ร.ท.ธีระพงษ์ ชานันโท2,000.00
26ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารณ์26ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารณ์1,500.00
27ร.อ. สุพจน์ จิตโชติ27ร.อ. สุพจน์ จิตโชติ500.00
28ร.ท. เดช พงศาสกุล28ร.ท. เดช พงศาสกุล2,000.00
29ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์29ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์1,000.00
30ร.ท. สุวรรณ แสงแก้ว30ร.ท. สุวรรณ แสงแก้ว1,500.00
31ร.ท. วินัย อรรคฮาด31ร.ท. วินัย อรรคฮาด1,500.00
32ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติ32ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติ2,000.00
33ร.อ. ทองสุข ใจดี33ร.อ. ทองสุข ใจดี2,000.00
34ร.ท. ปิยะณัฐ แสนพันธ์34ร.ท. ปิยะณัฐ แสนพันธ์1,500.00
35ร.อ. กิตติ คันดุไล35ร.อ.กิตติ คันดุไล500.00
36ร.อ. ภัทรกฤติ รอดนิยม36ร.อ. ภัทรกฤติ รอดนิยม2,500.00
37ร.ท. วิจิตร หิรัญวัน37ร.ท. วิจิตร หิรัญวัน1,500.00
38ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสง38ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสง1,500.00
39ร.อ. ณพลเดช แหวนเงิน39ร.อ. ณพลเดช แหวนเงิน2,000.00
40ร.อ. คนอง คำปิว40ร.อ. คนอง คำปิว2,000.00
41ร.ท. พงศพล อุ่นแก้ว41ร.ท. พงศพล อุ่นแก้ว2,000.00
42ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหา42ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหา2,000.00
43ร.อ. พิชิต ดัชถุยาวัตร43ร.อ. พิชิต ดัชถุยาวัตร2,000.00
44ร.ท. ณัฐวุฒิ จาเพียราช44ร.ท. ณัฐวุฒิ จาเพียราช2,500.00
45ร.อ. ถนอมชัย สุทธิแสน45ร.อ. ถนอมชัย สุทธิแสน1,500.00
46พ.ต. สุดใจ วงละคร46พ.ต. สุดใจ วงละคร2,500.00
47ร.อ. โชคชัย คนไว47ร.อ. โชคชัย คนไว1,500.00
48พ.ต. บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล48พ.ต. บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล1,500.00
49ร.อ. รักษ์ อาสา49ร.อ. รักษ์ อาสา2,000.00
50ร.ท. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิม50ร.ท. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิม2,000.00
ผู้ดูแลระบบ