ระบบตรวจสอบสถานะ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 28/11/2564 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 347,240.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
1ดอกผลกองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ทบ.1กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก10,000.00
2กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ทบ. (ประจำ)2กอศจ.ยศ.ทบ.145,740.00
3สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี ๑๒๗ (ฒ๑๒๒๙๕๔๑...)3กอศจ.ยศ.ทบ.57,000.00
4สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี ๑๒๗ (ช๑๔๔๙๘๒๕...)4กอศจ.ยศ.ทบ.50,000.00
5พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี5พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี1,500.00
6พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม6พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม500.00
7พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง7พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง1,500.00
8ร.ต. ประยงค์ อาญาเมือง8ร.ต. ประยงค์ อาญาเมือง1,000.00
9พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์9พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์500.00
10ร.ท. จงกล คงปรีชา10ร.ท. จงกล คงปรีชา1,000.00
11จ.ส.อ. ธนู ส่วนลา11จ.ส.อ. ธนู ส่วนลา500.00
12พ.ท. สำราญ มณีปรุ12พ.ท. สำราญ มณีปรุ500.00
13ร.ต. จารึก ตรีโมกข์13ร.ต. จารึก ตรีโมกข์500.00
14ร.อ. วีรพนธ์ บุตรนาม14ร.อ. วีรพนธ์ บุตรนาม1,000.00
15จ.ส.อ. สุรศักดิ์ คงเกราะ15จ.ส.อ. สุรศักดิ์ คงเกราะ500.00
16ร.อ. พรสวรรค์ จันโปรด16ร.อ. พรสวรรค์ จันโปรด500.00
17พ.อ. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์17พ.อ. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์2,500.00
18จ.ส.ท. วิทวัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา18จ.ส.ท. วิทวัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา500.00
19พ.ท. ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ19พ.ท. ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ1,000.00
20พ.ท. ไชโย นามมนท์20พ.ท. ไชโย นามมนท์1,000.00
21จ.ส.อ. ประสงค์ มอญเก่า21จ.ส.อ. ประสงค์ มอญเก่า500.00
22พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี22พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี2,500.00
23พ.อ. ดร.อัครินทร์ กำใจบุญ23พ.อ. ดร.อัครินทร์ กำใจบุญ1,500.00
24พ.ต. พลวัฒน์ จำปาตุม24พ.ต. พลวัฒน์ จำปาตุม1,500.00
25ร.ท.ธีระพงษ์ ชานันโท25ร.ท.ธีระพงษ์ ชานันโท1,000.00
26ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารณ์26ร.อ. อ่อนตา อ่อนวิจารณ์1,000.00
27ร.อ. สุพจน์ จิตโชติ27ร.อ. สุพจน์ จิตโชติ500.00
28ร.ท. เดช พงศาสกุล28ร.ท. เดช พงศาสกุล1,000.00
29ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์29ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์500.00
30ร.ท. สุวรรณ แสงแก้ว30ร.ท. สุวรรณ แสงแก้ว500.00
31ร.ท. วินัย อรรคฮาด31ร.ท. วินัย อรรคฮาด500.00
32ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติ32ร.ท. มัตถกา เจริญธงชาติ500.00
33ร.อ. ทองสุข ใจดี33ร.อ. ทองสุข ใจดี500.00
34ร.ท. ปิยะณัฐ แสนพันธ์34ร.ท. ปิยะณัฐ แสนพันธ์1,000.00
35ร.อ. กิตติ คันดุไล35ร.อ.กิตติ คันดุไล500.00
36ร.อ. ภัทรกฤติ รอดนิยม36ร.อ. ภัทรกฤติ รอดนิยม2,500.00
37ร.ท. วิจิตร หิรัญวัน37ร.ท. วิจิตร หิรัญวัน500.00
38ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสง38ร.ท. สุธีร์วรินทร์ อินธิแสง500.00
39ร.อ. ณพลเดช แหวนเงิน39ร.อ. ณพลเดช แหวนเงิน500.00
40ร.อ. คนอง คำปิว40ร.อ. คนอง คำปิว500.00
41ร.ท. พงศพล อุ่นแก้ว41ร.ท. พงศพล อุ่นแก้ว500.00
42ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหา42ร.ท. ปิยะพงษ์ สูหา500.00
43ร.อ. พิชิต ดัชถุยาวัตร43ร.อ. พิชิต ดัชถุยาวัตร500.00
44ร.ท. ณัฐวุฒิ จาเพียราช44ร.ท. ณัฐวุฒิ จาเพียราช500.00
45ร.อ. ถนอมชัย สุทธิแสน45ร.อ. ถนอมชัย สุทธิแสน500.00
46พ.ต. สุดใจ วงละคร46พ.ต. สุดใจ วงละคร1,500.00
47ร.อ. โชคชัย คนไว47ร.อ. โชคชัย คนไว500.00
48พ.ต. บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล48พ.ต. บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล1,500.00
49ร.อ. รักษ์ อาสา49ร.อ. รักษ์ อาสา500.00
50ร.ท. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิม50ร.ท. พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิม500.00
ผู้ดูแลระบบ